Προϊόντα, Λύσεις & Υπηρεσίες
   
Δημόσια Διοίκηση
 
Λύσεις & Προιόντα
Επαγγελματικές Υπηρεσίες
Χρηματοοικονομικές & Επιχειρηματικές λύσεις
Travel Management Solutions
Βάση Νομικών Δεδομένων
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
   

Δημόσια Διοίκηση

Λύσεις & Προιόντα


NOMOS : Βάσεις νομικών δεδομένων και Νομικό FORUM

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS (http://lawdb.intrasoftnet.com) , από το 1991, αποτελεί μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη υπηρεσία έγκυρης, αξιόπιστης και ταχείας νομικής πληροφόρησης, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και ενημερώνεται και απευθύνεται κυρίως προς δικηγόρους, δικαστές, συμβολαιογράφους, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, μηχανικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς κλπ.

 


Τα κύρια χαρακτηριστικά της NOMOS είναι η ευκολία χρήσης, η ποιότητα και η πληρότητα της πληροφόρησης και οι πολλαπλοί τρόποι ταχείας ανεύρεσης, εντοπισμού και λήψης νομικών πληροφοριών.

Η NOMOS καλύπτει την νομοθεσία, νομολογία και νομική αρθρογραφία ως εξής :

 • Ισχύοντες νόμοι σε ισχύον και προϊσχύσαν δίκαιο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, με διασύνδεση των νομοθετημάτων με την ερμηνευτική νομολογία-αρθρογραφία και την κατά εξουσιοδότηση των νομοθετημάτων δευτερογενή νομοθεσία.
 • Ισχύοντα Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΥΣ, Πράξεις Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Καταργηθέντες νόμοι και άλλα νομοθετήματα που εκδόθηκαν μετά το 1944
 • Συμμορφώσεις της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική και διασύνδεση με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κυρωθείσες από την Ελλάδα διεθνείς συμβάσεις και διακρατικές συμφωνίες
 • Σημαντικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι
 • Περιλήψεις και πλήρη κείμενα των νεοδημοσιευόμενων αποφάσεων του ΑΠ και ΣτΕ και λοιπής σημαντικής Νομολογίας μετά το 1982 (ως σημαντικές αποφάσεις τεκμαίρονται αυτές που έχουν δημοσιευτεί στα 35 περίπου νομικά περιοδικά της χώρας)
 • Νομική αρθρογραφία σε περιλήψεις άρθρων και μελετών που έχουν δημοσιευτεί από το 1975 σε 35 νομικά περιοδικά.
 • Π εριλήψεις, αποσπάσματα, και πλήρη κείμενα ιδιαίτερα σημαντικών γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. ή άλλων γνωμοδοτικών οργάνων ή επιτροπών της Διοίκησης
 • Την Νομοθεσία και Νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα μέσω της βάσεως CELEX της ΕΕ.

Ενδεικτικά οι 30.000 περίπου χρήστες της NOMOS ανήκουν στις εξής κατηγορίες :

 • Ευρωπαϊκή Ένωση (Συμβούλιο Υπουργών), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες) & Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο), ΟΗΕ
 • Βουλή των Ελλήνων - Γραφείο του Πρωθυπουργού - Υπουργικό Συμβούλιο
 • Νομικό Συμβούλιο του κράτους
 • Όλα τα Υπουργεία (Νομικές Υπηρεσίες και διάφορες Διευθύνσεις)
 • Το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών & μεγάλος αριθμός από τις ΔΕΚΟ, Οργανισμούς και ΝΠΔΔ
 • Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο κλπ.)
 • Τα μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΣΑ, ΤΣΑΥ κλπ.)
 • Πληθώρα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, εταιριών, βιομηχανιών, γραφείων και ΝΠΙΔ από όλη την Ελλάδα
 • Σημαντικός αριθμός Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ΟΤΑ από όλη την Ελλάδα
 • Χιλιάδες πολιτικών δικαστών με ατομικές συμβάσεις από όλη την Ελλάδα
 • Η Εθνική Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης
 • Οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Τα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 • Χιλιάδες δικηγόροι Αθηνών
 • Το σύνολο σχεδόν των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας (50 Δικηγορικοί Σύλλογοι επί συνόλου 58)
 • Το σύνολο των Διοικητικών Δικαστών βάσει συμβάσεως με την Ένωση τους.
 • Οι Εισαγγελείς Ελλάδος βάσει συμβάσεως με την Ένωσή τους.

Επιπλέον η NOMOS έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει την λειτουργία και ενημέρωση των κάτωθι εξειδικευμένου αντικειμένου Τραπεζών Νομικών Πληροφοριών :

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Νομική πληροφόρηση των Συμβολαιογράφων μέσω της εξειδικευμένης βάσης ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

Από το έτος 2003, η INTRACOM IT SERVICES / NOMOS , σε συνεργασία με τη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, δημιούργησε την εξειδικευμένη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για να καλύψει τις ανάγκες των συμβολαιογράφων.

Την τεχνική και νομική υποστήριξη της Τράπεζας Πληροφοριών της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ την παρέχει σήμερα η INTRACOM IT SERVICES .

ΤΕΕ

Νομική πληροφόρηση των μελών του ΤΕΕ μέσω της εξειδικευμένης βάσης ΤΕΕ/ NOMOS .

Η INTRACOM IT SERVICES έχει δημιουργήσει και λειτουργεί τη βάση δεδομένων τεχνικών πληροφοριών για τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ενώ υποστηρίζει και την πρόσβαση των μελών του ΤΕΕ στη NOMOS για την νομική πληροφόρηση τους επί θεμάτων ενδιαφέροντός τους.

Οι λειτουργίες της ΤΕΕ/ NOMOS είναι παρόμοιες με αυτές της NOMOS με την προσθήκη κάποιων ειδικότερων λειτουργικών χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου των μηχανικών - τεχνικών μελών του ΤΕΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Νομική πληροφόρηση λογιστών, φοροτεχνικών, προσωπικού Υπουργείου Οικονομικών μέσω της εξειδικευμένης Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

Το 1996, η INTRACOM IT SERVICES δημιούργησε, σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΔΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, την εξειδικευμένη Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για να καλύψει τις ανάγκες των λογιστών, φοροτεχνικών, εφοριακών κλπ.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έχει παρόμοιες λειτουργίες με τη NOMOS με την προσθήκη όμως κάποιων ειδικότερων χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου του Υπ. Οικονομικών.

ΝΟΜΙΚΟ FORUM

Από το 2003, λειτουργεί στη NOMOS νομικό FORUM χρηστών των 4 ανωτέρω βάσεων δεδομένων στο οποίο καθημερινά οι χιλιάδες χρήστες ανταλλάσσουν απόψεις σε νομικά θέματα και παρέχουν αλληλοβοήθεια στην επίλυση νομικών προβλημάτων τους.


(NOMOS website)